دامنه دارابکلا

حرف حق، در جغرافیای باطل معنی و مفهومی ندارد