دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢

دختر های دارابکلا (1)

طرح بحث : به سراغ شما آمده ام دختران امروز، همسران فردا، و مادران پس فردا. و نیز یحتمل مهندس و دکتر و متفکر و نویسنده و مجتهده و نقّاد و... آینده. چرا شما مهم و ناموس خلقتید؟ چرا جسم تان باید در حجاب باشد؟ چرا مرد بر شما نامحرم است؟ اساسا چرا شما حرمت و حریم دارید؟ چرا نگاه به شما گناه دارد؟ و نیز چرا خدای رحمان این همه شما را مورد حمایت و حفاظت قرار داده؟ به همه این سوالات که نیم شه اینجا پاسخی درخور داد. با این روش پرسشی خواستم راه گفت و گو با شما را باز کنم. خواستم از همین ابتداء گفته باشم چقدر در نظام خلقت خدا زیبا و زینت داده شدید. چقدر بر سر انتخاب شما میان مردها غوغا بپاست. چقدر برای رسیدن به شماها، مردها به آب و آتش و هیمه و هیزم می زنند.

شرح مطلب : راستی هیچ می دانید عشق پاک به خدا، از عشق ناب و خاص به شما تمرین می گیره!؟ شما اگر نبودید، هستی ابتَر بود. شما نبودید مرد عقیم بود. شما نبودید هیچ نسلی، نو و هیچ عصری تازه نمی شد. بَطن پاک شما،رحِم هستی ست. شما زُهدان خلقت اید. می دانید شما " اُمّ " جهان و جان اید؟ شما اگر پاک نباشید، نسل ها ناپاک می گردند. شما اگر در پوشش مناسب و در عیار و شئون اُناث نباشید، ذکور عالم از هویت اِنسی و اُنسی می افتند.و حیوانی عیّاش می شوند. مردانی مخاطره ساز و آلوده گر محیط انسان. طمّاع و دَله دزد به ساحت مقدس شما زنان زمین. مردانی که حرفه شان همیشه عمیق شدن به حریم زیبا و جسم دلربای تان است. نه همه مردان، بلکه هرزه گران و عیّاشان شان. آنها که هرزه بینی دارند. از دیدنتان سیر نمی شن. حتی جسورند تا به عُنف شما را از بِکری و طیبه گی و طهوری بیندازند. ننگ بر این نوع مردان، که ناموس را نا امید و مایوس می کنند. و از هم نوعی گویی بیرون می روند. این نگاه نیست، این گناه است، گناه. کاری تنفر آمیز نزد حق و خلق. شما آنها را با حجاب و پاکی تان محصور و حسرت به دل کنید. خدا ما و شما را مکمل هم کرد. ما به قول سدید قرآن ازواج یعنی دو دو و جفت جفت خلق شدیم. و خلقناکم ازواج ( آیه ی 8 سوره مبارکه نباء) و نباء یعنی خبر عظیم. یعنی جفت جفت آفریدیم شما را .دو تا دو تا.  اگر تک تک و فرد فرد بودیم از غصه دقّ می کردیم. اصلا پدیدار نمی شدیم. زن و مرد " دم و بازدم " هم اند. زن و مرد عین ابر و بادند. باد اگر نباشد! ابری باردار نمی شه. تا ببارد. ابر هم نباشد! باد بر چی بدمَد تا بباراند؟ پس بدان، زن، قناتِ مرده و مرد قوام زن. این دو وقتی پاک و عاشقانه کنار هم شوند تازه سکینت آغاز می شود. زن آرامش دهنده است. و مردآسایش آورنده. زن جِلوه نازه و مرد اسیر نیاز. ناز و نیاز یک بار در نماز جمع می شود. یعنی : عشق حق و خلق. و یک بار هم در مرد و زن.که یعنی : عشق خلق با خلق. آن یکی آسمانی ست. و این یکی زمینی. که قنطَره (یعنی پلی) برای ذوب در خداست.

راستی زیاد سرتان را به درد آوردم. می خواستم این را به شما بگویم که دارابکلا را همچنان با پاکی تان با صلابت تان با عبادت تان و با پوشش دینی تان، که حجاب ناموس هستی ست، مثل همیشه، عین خودتان پاک و صاف و با هویت و نمونه و برتر از هر جا نگه دارید.

شما دارابکلا را پاک بدارید، داربکلا هم به حتم شما را پاس می دارد. چون شما " دامن " دارابکلایید. شما در دامنه ی عظیم و عمیق دارابکلا آرام دارید. این روستای ممتاز منطقه و جهان را آرام و متین و متدین و محجّب و مترقی و متناسب شئون الهی خود،باقی نگاه دارید. چشم ما به شماست ای دختران پاک روستا. پس چون دامن تان که پاک و پاک است، دامنه ی وسیع این محل را هم که دارالمومنین و دارالشرع ایران است منزّه و مطهر و مرتب نگه دارید. که می دارید. چشم مردان خوب محل چرا به شما دزدی ندارد؟ چرا متجاوز به نگاه متلذّذ به شما نیست؟ چون در خود خیانت و خباثت می داند پاکی شما را به هوس زودرس و زودمیر! خود بیالاید. نیز کسی جرات نمی کند این نگاه حرام را به سمت و سوی آکنده از نجابت تان بیندازد.

نتیجه متن : آخرین و اوج حرفم این است : دو چشم هر کس باید فقط دو چشم زن خود یا منتخب و معشوق پاک فردای خود را ببیند. هر انحرافی از این زاویه خیانت هر یک به دیگری است. چه راست گفت سهراب سپهری، البته با تعمیم آن به این حیطه : چشم ها را باید شست، طور دیگری باید دید. شاید در متنی دیگر، باز نیز سراغ پاکتان آیم ای پاکان و نُجبای محل من. که این محل بِکر و زیبا و باحیا و با وقار، عشق من و توست. محلی که محل کوچ و معراج چندین شهید پاک و اسوه است.  شهیدانی که خون (یعنی عزیز ترین پاره جسم)خود را فدا و هدیه و ایثار زیست ما کردند. تا آ زموده شویم که تا چه حدی یک مرد درست و یک زن ستُرگ هستیم. 17 .

کدهای اضافی کاربر :