دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢

ظرفیت ها و ظرافت های دامنه

به نام خدا . ظرفیت ها : دامنه گوشه ای ازگشودگی های دانش بشره. دامنه حاشیه ای در عرصه وسیع معرفته. دامنه کناره ای از کوه بلند فهمه. دامنه ذرّه ای از بی انتهای هستیه. و دامنه در دامان شماست. اگر آغوشش کشید بی هراسانه، دامنه دامنگیر تان نیست! دامنه دَمنه! ( آن شُغال حیله گر معروف یار و رفیق کَلیله در داستان معروف کلیله و دمنه ) هم نیست. نیز دامنه در زبان عامیانه قدیم حصبه! هم نیست. که تَبی 41 درجه و بحران در آدمی می آفرینه. دامنه پای دانایی و پایه دارایی معنوی تانه. دامنه وسیع و گسترده و " دامنه دار " ه . دامنه " دام " و تله نیست. اما " دام " هست. یعنی پیوسته و پر دوامه. دامنه افشاندن در سر داره. دامنه موکدا بگویم " دامن " داره. پس حیا و پروا می کنه. و آن را به حیات طیّبه پیوند می زنه. دامنه دامن نیز در می کشه. یعنی دوری و پرهیز می کنه. کجاها؟ هر جا که رنجش و کینش و تنش باشه. دامنه اما دامن گرد نمی کنه. یعنی شما رات رک نمی کنه. و نمی ره تا بمیره. دامنه به فِتَن و آشوب دامن نمی زنه. شعله ور ساز هست، اما خوبی ها و خدایی ها را. دامنه چون " درمان گرا " ست، پس درمانده تان نمی کنه. دامنه دَمَن های وجودی تان را می گسترانه. با الفبای اختراعی خدای رحمان. پس دامنه، دامنه ی دامنه هاست.

ظرافت ها : دامنه " دا " داره. یعنی دارابکلا. " میم " داره. یعنی من و ماها. " نه " هم داره. که ردّیه ای بر بدی ها و بدی کننده هاست. پس دامنه: یعنی دارابکلای منه. یعنی دارابکلا محل زادِ منه. یعنی دارابکلا مرکز نای منه. یعنی دارابکلا مدفَن نام منه. یعنی دارابکلا " های و هوی " منه. و هم هوا و همای!منه. و نیز هستی و نیستی منه. حال چرا دامنه دارابکلای منه؟ زیرا : محلیه پر از مردمان مومن با صفا با دامنه های مصفّا. موطنیه (زادگاه و زادبوم) معطَّر به عطر بهار و دمَن های پر آب و آبشار. مدفنیه شاهد کرده ها و نکرده ها ی ما در دارِ بقا. مرکزیه آغشته به " نه ". نه به هرکی و هرچی که از خدا " دورسازی " کنه. بنابراین دامنه ی دارابکلا، نه فقط یعنی مردم محل، بلکه، یعنی همه وسعت آن. که جامعه و جنگل و دامنه های حولش را شامله. حول و حومه و دامنه های دارابکلا، بسی وسیعه : نه مشهد و قم و تهران و اصفهان و اقصی نقاط ایران، که در بخشهایی ازخاک جهان، هم دارابکلایی های فراوان فروتنانه حیّ و حاضرند. پس " دامنه دارابکلا " نه فقط : تکیه پیش. نه فقط پیر خفته. نه فقط نرگس آمن. نه فقط لش دله. نه فقط انار قلعت. نه فقط ببخیل. نه فقط  اتاق پیش. و نه فقط هفت کول و کیجا قلعه و سنگ معدن. بلکه دارابکلا، دامنه اش کل ایرانه. قبول؟

نکته ی نهایی هم اینه؛ که دامنه ی دارابکلا، وبلاگی درحوزه ای متنوع از مسائله. و مطابق مقتضیات مطالب می آفرینه. و در دفاع از مقدّسات دین و آئین، کوتاهی هم نمی کنه. سخن به درازا کشید. پوزش. 2 .

 

دامنه. شهریور 1393. اوس صحرا

کدهای اضافی کاربر :