دامنه دارابکلا
طوفان فکری
نویسنده: ابراهیم طالبی دارابی - شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢

چهار جهتی ها

یه نام خدا. ما آدمیان لحظه لحظه به سوی آتیه ی عمرمان پیش می تازیم. این سیر یا در جهت درستی و راستی ست. و یا متاسفانه در همسویی با چهار جهت اصلی. شمال و جنوب و شرق و غرب. کنایه از حزب بادی بودن. اما آیا هیچ با خبریم که وقتی می گوییم " در این لحظه " آن لحظه هم، عملا سپری شده است؟ منظورم این است که هیچ کس در هیچ موردی نمی تواند تکراری در همان لحظه صورت دهد. به گفته معروف هراکلیت فیلسوف یونان عصر باستان، در یک رودخانه دو بار نمی توان شنا کرد. چون که هر لحظه ای با لحظه های پس از خود فرق زمانی کرده. و سپری گردیده. بنابراین در سایه ی لحظه لحظه هایی که خدا می آفریند باید دو راه را جست : یا همنشین چهار جهت اصلی شد. و هر روز طوری بود و یا لحظه دانی کرد و به سمت و جهت اصلی آرمان خویش راهی شد. راه چهار جهتی، یا از سر فرصت طلبی کذابانه است و یا فقدان هویت و فکر سالم و بدن سالم. کسانی که در چهار جهتی طی طریق می کنند معمولا دارای فکر " ترجمه ای " هستند. زندگی اینان، نه بر مبنای تدبر و تعقل، بلکه بر اساس تخیل و طمع است. آزمندی این دسته آدم ها ریشه در شاکله وجودی شان دارد. خدا در قرآن آیه 84 اسراء هشدار داد :  قل کُل یعمل علی شاکلته  یعنی بگو هر کسی بر اساس نیت و انگیزه ی خویش عمل می کند. و بلافاصله خدا در همین آیه تاکید می کند :  فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا  و پروردگار شما بهتر می داند که چه کسی راه یافته تر است.

برخی شاکله ی وجودیشان پستی ست. تملّق است. بی خردی ست. طمّاعی ست. دریوزگی ست. نان به نرخ رو زخوری ست. اما این تیپ آدم ها نمی دانند چه لحظه هایی از زندگی شان را به هرزگی و لودگی داده اند. آری انسان با حاصل جمع همین لحظه ها شاکله اش (بنیان فکری و هویتش) ریخته می شود. لحظه ها را باید دریافت. تا در جهت اصلی گام نهاد. و الاّ تنگی ها او را روزی از پای در خواهد آورد.به گفته ی شاعر: نیزه بازی اندرین گوهای تنگ -  نیزه بازان را همی آرَد به تنگ. 7 .

کدهای اضافی کاربر :