جامه و جامعه دارابکلا 6

جامه و جامعه دارابکلا

5- گفتم از آداب دیگر مردم خوب و شایسته ی ما، انسجام و همگِنی و تحرک بالا اما تحول پایینه. دلیل عمده اش فقدان تخاصمات است. زیرا دارابکلا به شکرانه ی خدا نه شکاف قومی و قبیله ای دارد و نه تنازعات مذهبی. برخی اختلافات که در مواقعی خاص کمی بروز می کند ناشی از روند و پویایی اجتماعی ست و این عیبی هم ندارد. اما اینکه تحرک خوبه اما تحول کُنده، این ریشه آسیب شناسانه دارد که در آسیب ها میگویم.

6- زنان دارابکلا حجابی جز چادر ندارند. نمی گویم نوع حجاب دیگر معیوب یا ناصحیح است. اما مردم محل مان تا به حال از زنان و دختران شان همین پوشش را دیده و پسندیده اند. حتی اگر دختری خواست از چادر رهاشود ( بهتر است بگویم چادر را از گزینه پوشش کنار گذارد نه اینکه آن را فاقد ازرش می داند. نه. او ارزش و احترام چادر را نفی نمی کند اما برای کارهای اجتماعی اش آن را نوعی صعوبت و سختی می پندارد ) مثلا مانتو برگیرد. باز نیز خود همین دختر بر این انتخاب تازه اش  تردید و هم با ان قُلت!!هایی دربسترخانواده خود وسپس دراجتماع همبسته ی  دارابکلا مواجه میشود. واین حجاب به همراه خودآدابی تولید کرده که یکی ازاهم آنها اینه که میان مردوزن نیزحجابی چون شرم وعفت افکنده است.لذا زن دردارابکلا با رعایت نزاکت با مردصحبت میکند ومرد هم با احترام حریم و قداست زن به او نظر می افکندوسخنی را منتقل میسازد.ومحاوره این دو درکمال آزرم وحیاست.

7- و نیز دارابکلا از آداب مفیده و مُضره ای (البته دربرخی مواردنادره)برخورداراست که هم موجب کمال جامعه ماست وهم به مقدار نازلی باعث پس افتادگی و عقب نگاه داشتگی!.ومن همه اینها را فهرست کردم اما احساس و برآوردم این است انتشارآن الآن زود ونوعی پیش پرداخت ویا پیش خور بی وجه و عجولانه است وحتی تنش و سوءتفاهم میآفرینه. من معتقدم محل ماباید جایی تعبیه شود که این مردم شناسی را منضبط به ثبت رساندو آداب وآسیب های محرمانه را دررایزنی هایش به سرانجامی هنجارسازمبدل کند.

من اگر بخواهم همه آداب مردم را دراین تصویر، تبیین کنم به یک کتاب قطور تبدیل میشه.که به دورازهدف این تصویریی استکه داوطلبانه اجابت کردم تا راه بنمایانم. البته من درحد شناخت وشناساندن ورودمیکنم نه حل آن که بسی تدابیر ومشاورت ودخیل کردن بسیاری ازکسان دیگرلازم داره.

بخش دوم: آسیب های جامعه دارابکلا:

اما آسیب ها را من چنددسته میدانم: مذهبی، اجتماعی، اقتصاذی، معنوی، و سیاسی، وسلیقه ای. ونیز آسیب ها را درنوع چینش دوطبقه اش کردم محرمانه و عادی. محرمانه را به هیچ وجه منتشرنمیکنم. اما عادی که قابل انتشاره 10نمونه اش را می کاوم،کوتاه.چون این آسیب ها را نمی توان به سهولت وبه دور ازپژوهش قابل اتکا، تبیین و تحلیل کرد. اما دستچینی ازاین آسیب ها را پیش روی می نهم.باشدتاصبح دولتش بدمد.

1-کوچیدن یا نیم کوچ شدن و یا اساسا بریدن بیش از 300نفر(رقم درست را دهیارمحترم جناب آقای محمددباغیان به من برساند) ازدارابکلایی اعم ازروحانی، دانشگاهی، دانشجو، کارمند،معلم، نظامی، کارگر و حتی دردآور آنکه کشاورز، به بیرون ازدارابکلا ازمشهدو قم و تهران گرفته، تاساری ونکاو...که بزرگترین آفات و آثارآن رهاشدن روستا ازدستاوردهایی علمی یا تجربی این مهاجرت یافتگان است.این اولین آسیب جامعه دارابکلاست.البته این به این معنانیست آنانکه الآن درروستا ساکنن خدای ناکرده به دورازعلم وتجربه اند.اتفاقا پرازشایستگان وتحصیلکردگان ومجربان ودلسوزانند.منظورم این است که بخشی از کسانی که دارای این امتیازند خودرا از شناسایی وحل مسائل محل کنارگذاشته اند ویا برکنارند.واین درهرصورت آسیب اجتماعی پدیدمیآورد.من کسانی را سراغ دارم که درتاریکی شب میآندمحل و والدین را تفقُد میکنند روستا را ،فَقد (کمیابی) ودرتاریکی شب هم ازمحل خیز برمیدارند به سرعت نور!!!میرند. نه مسجدی نه تکیه ای نه تکیه پیشی و نه اتاق پیشی و... نمی آن تا حتی یه دیداری رخ دهدو شاید یه فرجی حاصل...واین یعنی تخصص من مال بیرون دارابکلاست!!! واین به دیدگاه من آسیب بزرگیه.

2-دومین آسیب جامعه دارابکلا صف بندی سیاسی روستا به دو جناح راست و چپ که دوبال غیرقابل انکار قدرت سیاسی درکشوره،میباشد.من اسامی اصولگرا و اصلاح طلب را باور ندارم.هرکس میخواهد بااین نظرشفافم حالاتعجب کند،بکند.من ازاول هم به رفقامیگفتم هنوز هم همان دوبال و دوجناح راست و چپ موضوعیت دارد. البته تاحدی لازمه رشد وتوسعه سیاسیه که روستای مادارای صف بندی سیاسی هم هست والا مُردگی است نه زندگی. اما اگه همه چیز ازاین تونل تیره وتارعبورداده بشه آسیبی غیرقابل جبرانه.

نیز در دارابکلا وجود یک اقلیت دارای تکثر و از هم گسیختگی دربستر جامعه  که هنوز میدانی برای فعل سیاسی خودنیافته اندغیرقابل انکاراست.البته به انضمام تعدادی دیگری ازمردم ما که اساسا یا درصف بندی سیاسی حضوری ندارند ویا نمی توانندحضوریابند.. شرح این صف بندی جناحی درادامه این متن. 40 .

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدی

سلام آقای طالبی در مورد زنان باید بگویم گل گفتید. وطرح تان هم خوب بود. می خواهم یک پیشنهاد بدهم و اینکه دفعه بعد در انتخابات شورا قشر خانم ها نماینده داشته باشند (خیلی وقته بعد از کاندیدا شدن زن داییم کسی به میدان رقابت وارد نشد اتفاقا رای خوبی هم آورده بود) از خانم سجادی (مادر حمیدرضا) و یا خانم راعی یا خانم رمضانی که جزو معلمان بزرگوارن کاندیدا شوند(یک پیشنهاد بود) البته ناگفته نماند در بحث حلقه خانم ها چندین حلقه و حتی حلقه های دانشجویی خوبی دارند!!! در مورد معلمان بر بینش شما درود میفرستم با اینکه در محل نیستید ولی خوب تشخیص دادید. راستش اکثر دانشجویان که رتبه های خوبی آوردن در بیرون از دارابکلا درس خواندن(در پسران)بودند. من این را بخاطر یک معضل.... بودن معلمان مردمان میذارم باید پوست اندازی شود در آموزش و پرورش.ما باید برای پیشرفت فکر دیگه ای کنیم مثل احداث آموزشگاه.