آموختنی ها 5

گیوتین و ترمیدور

یک بحث بسیار مهم؛ به دقت مطالعه کنید

به نام خدا. در انقلاب فرانسه دو گروه از اهمیت بیتشری برخوردار بودند: ژاکوبُن ها و ژیروندن ها. اعضای ژاکوبن چون در کُلوپ " سن ژاک " جلسه می گرفتند به این نام معروف شدند.  ژیروندن ها هم چون از ایالت " ژیروند " در جنو ب فرانسه بودند.

ژاکوبن ها، رادیکال، تند و انقلابی بودند و ضد سلطنت و روحانیت و اَشراف. رهبر آن خطیب و وکیل دعاویی به نام " ماکسی میلیان رُوبسپیر " بود.

شخصی به اسم گیوتین، پزشک فرانسوی دستگاه " گیوتین " را اختراع کرد که ژاکوبن ها با آن  سر 16000 نفر را در طی 16 ماه به گیوتین سپردند. ژاکوبن ها نهایتا" در مجلس فرانسه از قدرت خلع شدند و روبسپیر و اطرافیان آن با همان گیوتین سر بُریده شدند.

دوره ی روبسپیر را که در آن " ماشین مرگ " یعنی گیوتین فعال بود؛ دوره ی ترور و وحشت می نامند. و به دولتی که پس از ترور و وحشت می آید و طی آن گروه های معتدل تری به قدرت می رسند، " ترمیدور " می گویند.

این نکته را هم اضافه کنم که هگل فیلسوف آلمانی، در نقد دوره ی خشونت ژاکوبن ها در فرانسه نوشت : " انقلاب فرانسه تحت تاثیر  آن نظریه ای که آزادی انتزاعی را تثبیت می کرد، سرِ آدمی را به همان راحتی می زدند که بقّال سر کَلم را ".

آری ژاکوبنیسم را بشناسیم و از آن بگریزیم که گیوتین دارد و سپس ترمیدور!. 830 .


دستگاه گیوتین؛ ابزاری وحشتناک برای اعدام و سربُریدن افراد در فرانسه ی دوره ی انقلاب و وحشت ژاکوبنیست ها


آقای گیوتین پزشک مخترع دستگاه گیوتین

/ 2 نظر / 94 بازدید
صلیب

هع هع هع

محمد عبدی

سلام کبلاقا ابراهیم جان موضوع و مطلب بسیار جالب توجهی را مد نظر و کنکاش و اشاره قرار دادی جناب ... به نظر می رسه داعش نوچه های همین تفکر باشند و ... باید که مواظب باشیم تا چنین شرایطی در جامعه ما خدای نکرده پیش نیاید و ...