امام خمینی و مهندس مهدی بازرگان

مگر من جزو اصول دین هستم!

مهندس مهدی بازرگان

به امام گفتند بازرگان با شما مخالف است. گفت: باشد، مگر من جزو اصول دین هستم!

دامنه هم دو نکته از دفتر یادداشت های سال های گذشته اش بیفزاید:

نکتۀ یکم: آیة الله طالقانی گفته بود بهتر است من این عمامه را سرِ بازرگان بگذارم. (منبع: ص 141 کتاب بازرگان در آئینۀ خاطرات).

نکتۀ دوم: عده ای رفتند پیش امام گفتند بازرگان سازشکار است. امام گفتند «اگر سازشکار بود با من سازش می کرد». (منبع: همان. ص 140).

آری؛ از این آموزه های زیبا که در تاریخ انقلاب اسلامی مان ثبت است، بیاموزیم تا منتقدین را در جمهوری اسلامی با انگ ها و اهانت ها، محدود و محصور نکنیم. همین.

/ 0 نظر / 89 بازدید